gototop

Yönetim Alanı

Print

Written by Yönetici Friday, 11 November 2011 09:02

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na, (14.07.2004 tarihli 5226 sayılı kanun hükmünde kararname ile eklenen Ek 2. Madde gereğince 27.11.2005 tarih ve 26006 sayılı Resmi Gazete’de “Alan Yönetimi İle Anıt Eser Kurulunun Kuruluş Ve Görevleri İle Yönetim Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetim alanı bu yönetmelik gereğince sit alanları, Alan yönetim konusunun tanıtılması amacıyla söz konusu yönetmelikte belirtilmiş olan kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleri ile ilk toplantı 06.11.2006 tarihinde Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilmiştir.

 09 – 11 Ocak 2007 tarihinde Mimar Sinan Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Gönül Cantay rehberliğinde, Kültür Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nde gelen görevlilerle birlikte, yönetim alanı sınırı taslağı oluşturulması amacıyla Edirne kentinde incelemeler yapılmıştır. Bakanlık temsilcileri ve Edirne’de alan yönetim alanı sınırı hazırlanmasına katılmış olan resmi kurum, kuruluş ve STK temsilcilerinin görüşleri doğrultusunda, öneri “Alan Yönetim Sınırı” belirlenmiştir.

Bir yıl boyunca yapılan toplantılar neticesinde, ilgili Bakanlığın hazırladığı Yönetim Alanı Sınırı Edirne Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 13.12.2007 tarih ve 1715 sayılı kararıyla onaylanmıştır.

Ekim 2010 tarihinde gelen ICOMOS uzmanının önerileri neticesinde Yönetim Alanı Sınırı 14.10.2010 tarih, 3238 sayılı Anıtlar Kurulu kararıyla genişletilmiştir. (Bkz. Yönetim Alanı/Tampon Bölge Sınırı 14.10.2010 Tarih, 3238 Sayılı EKTVKK Kararı Haritası)